Performans Ödevi Değerlendirmesi Nedir?

 Performans değerlendirmesi, öğrencilere bilgi, beceri ve zeka alışkanlıklarını uygulayabilecekleri,anlayışlarını gösterebilecekleri durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. Bu değerlendirmeler, süreç içine yayılmışlardır, gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadırlar.
{jcomments on}Performans değerlendirmesinde öğrenciler; kendi kendini değerlendirme, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın daha geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlilik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrenciler işbirliği kurarak çalışmaya teşvik edilirler.
Standartların rol
Standartlara bağlı eğitim, hızla gelişen bir harekettir, Standartlara bağlı eğitim öğrencilerin ne bilmesi ve yapması gerektiğinin açık olarak tanımlanmasını içerir.
Standartlara dayalı eğitim hareketi, öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri kazanmasının tek yolunun bu düzeye uygun performans düzeyinde öğrenme ortamları yaratma olduğu düşüncesinden ortaya çıkmıştır.
İçerik standartlarına karşı yaşam boyu öğrenme standartları
İçerik standartları belirli bir alana bağlı olan bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Örneğin,"sayılardaki temel ilkeleri anlar ve uygular" gibi bir standart, içerik standardıdır çünkü sadece matematik ile ilgilidir.
PERFORMANS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Performans ödevlerini, tamamlamak için uzun bir süre gereklidir. Araştırma ve teori, en derin öğrenmenin öğrenciler, içeriğin daha derinlemesine anlatım ve araştırma basamaklarına katıldıklarında ortaya çıktığını söylemektedir..
Her basamak yeni görüş ve öğrenmeleri ortaya çıkarmaktadır. Öğrenciler ,böyle ödevlerde iki, üç veya dört hafta süre ile çalışırlar. Sonuç olarak, etkin performans ödevi için ölçütlerden biri, öğrencilerin bu ödevler üzerinde belirli bir süre ile çalışmalarıdır
Performans ödevi nasıl yapılandırılır

Performans ödevleri, öğrencilere düzenli sınıf öğretiminin bir parçası olarak sunulmaktadır. Belirli standartları karşılamak için öğrencilerin yeteneğini değerlendirmede ödevleri kullanmanın anahtarı , seçilen standartları içerecek ödevleri yapılandırmada yatar.
Bunun için:
1. Ödeve dahil edilecek bir içerik standardı tanımlayın
2. Performans ödevinin hangi zihinsel süreci kapsayacağına karar verin.
Örneğin; sorun çözme, karşılaştırma, hata analizi, araştırma, karar alma gibi…
Aşağıda, tarih dersi için, farklı zihinsel boyutlarda yapılandırılması gereken performans ödevleri örnek olarak verilmiştir.
Karşılaştırma
Osmanlı devlet adamlarının, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na karşı sergiledikleri tutumları karşılaştırınız.
Hata analizi
Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nın başlangıç aşamasından itibaren aldığı hatalı kararları tanımlayın.
Karar alma:
19. Yüzyıl Osmanlı politikacıları, dış ilişkilerde ne gibi alternatif politikalar uygulayabilirlerdi?
Araştırma
Osmanlı Devleti yöneticileri niçin kapitülasyonları yaygınlaştırma gereğini duymuşlardır?
Problem çözme
19. Yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti’nin maliye bakanı olsaydınız, ekonomik sorunları çözmek için ne gibi önlemler alırdınız?
Bir performans ödevi geliştirirken alınacak en önemli karar, tanımlanan içeriği en iyi şekilde temsil edecek olan muhakeme sürecini seçmektir.
3. Performans ödevinin bir taslağını çıkarın. Etkili bir performans ödevi yapılandırma, iyi yazılmış bir kompozisyonu oluşturmaya benzer. Yazar, mükemmelliğe ulaşmak için, belli sayıdaki taslaklar arasından ödev tanımını seçmelidir
4. Ödevi yapılandırmak için gereken kaynaklara, bilgilere ulaşma ve bunları değerlendirmeyle ilgili standartlarınızı belirleyin. Netleştirmek için ödevi gözden geçirin.
5. Ödeve dahil etmek için işbirliği kategorisi ve zeka alışkanlıkları kategorisinden standartlar belirleyin.
6. Etkin iletişim kategorisinden standartlar belirleyin ve onları ödevinizde birleştirin. Kesin olarak her performans bir ürün veya iletişim türü olan etkin iletişim kategorisi standartları ile sonuçlanır.
Performans puanlamaya ilişkin kuramlar

Günlük yaşama ait ödevlerde olduğu gibi, performansa ilişkin ödevlerde de tek bir yanıt yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır.
Bu nedenle öğrencilerin ödevlerinde gösterdikleri performans bir makine ile puanlanamaz ama iyi tanımlanmış bir ölçüt ile bir ya da daha fazla kişi tarafından değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, Jimnastik veya sürücü sınavlarındaki değerlendirmeye benzer.
Öncelikle ödevin içereceği standartlar belirlenir
Daha sonra öğretmen, ödeve ilişkin belirlediği standartları öğrencilerle paylaşarak, bunları öğrencilere sunar. Böylece öğrenciler, hangi standartlara göre değerlendirilecekleri ve öğretmen tarafından beklenen performans düzeyi hakkında bilgi sahibi olurlar.
Performans ödevinin tamamlanmasından sonra, öğretmen ödeve uygun geliştirdiği standartlara göre öğrencilere puan vereceği ölçütleri kullanır.
Öğrenci tarafından yerine getirilen performans ödevleri
Öğrenciler de performans ödevi yapılandırmaya teşvik edilebilirler. John Baron’a göre öğrenci tarafından yapılandırılan performans değerlendirmesinin beş temel niteliği olmalıdır. Bunlar:
1. Ödev,hem öğretmenler hem de öğrencileri için anlamlıdır.
2. Ödev,öğrenci tarafından belirlenir.
3. Ödev,öğrencinin bilgiyi çözümleyip, sonuç çıkarmasını gerektirir.
4. Ödev, öğrencilerin sonuçlar konusunda iletişim kurmasını gerektirir.
5. Ödevin en az bir bölümünde öğrencilerin beraber çalışmasını gerektirir.
Öğretmenler bu konuda öğrencilerine yardımcı olmak için aşağıda verilen yolları izleyebilirler:
1. Öğrencilerin, ünitenin ilgilendikleri bir bölümüyle ilgili bir soru belirlemelerini sağlayın. Öğrenciler kendi performans ödevlerini yapılandırırlarken, kendilerini ilgilendiren bir soru belirleyerek işe başlarlar
2. Öğretmenler, soru ya da sorun saptama konusuna yönelik sorularla öğrencilerin sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilirler. Bu sorular, öğrencilere kendi performans ödevlerini yapılandırmada rehberlik edebilirler.
Bu sorulardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Sorular
   Muhakeme süreci
Nesneler olaylar ya da olgular arasındaki benzerlik ya da farklılıkları bulmak ister misiniz?
   Karşılaştırma
Grup oluşturmak için gereken kural ya da özellikleri belirlemek, grupları örgütlemek ister misiniz?
   Sınıflama
Muhakeme ederken tanımlamak istediğiniz yanlışlar var mı? Süreçte yapılmış hatalar var mı?
   Hata analizi

Konuyla ilgili alınacak önemli bir karar var mı?
   Karar alma

Geçmişte üzerinde çalışılması gereken bir şey oldu mu?
   Tarihsel araştırma

Bazı engellerin üstesinden nasıl gelineceğini tanımlamak ister misiniz?
   Deneysel merak

Kimsenin fark etmediği bir ilişki görüyor musunuz? İlişkinin odak noktasında bulunan soyut yapı ya da konu nedir?
   Soyutlama

İyileştirmek ya da yaratmak istediğiniz bir şey var mı?
   Keşif

1. Muhakeme süreçlerinden bir veya daha fazlasını belirginleştiren ödevin ilk taslağının hazırlanmasında öğrencilere yardımcı olun.

2. Öğrencilerin aşağıdaki kategorilerden standartlar belirlemesine yardımcı olun:

a. Bilgi yapılandırma

b. Etkin iletişim

c. Zeka alışkanlıkları

d. İşbirliği.

e. Öğrencinin performans ödevi ile birleştireceği diğer yaşam boyu standartları

3. Öğrencilerin ödevi tekrar yazmasına yardımcı olun.

4. Öğrencilerin ödeve dahil olan standartlar için ölçütler yazmalarına yardımcı olun. Öğretmen öğrencilere, standartlara göre performanslarını değerlendirmede kullanılacak ölçütleri yazmalarında yardımcı olur.

DEĞERLENDİRME İÇİN BİLGİ TOPLAMANIN DİĞER YOLLARI

Performans ödevleri, öğrencilerin içerik standartları ve yaşam boyu standartlarına ulaşmasında onların yetenekleri hakkında bilgi toplamanın tek yolu değildir. Diğer üç yol da faydalı bilgi sağlar, öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi, doğal gözlem ve öğretmenin oluşturduğu testler.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇMENİN YEDİ ANA ÖLÇÜTÜYLE EN İYİ BİR BİÇİMDE NASIL ÖRTÜŞEBİLİR?

· Önemli öğrenme çıktılarını ölçün: Performans değerlendirme ödevleri önemi, gerçek dünyadan alınmış, günlük yaşamla bağlantılandırılmış, çevrenin koşulları ve olanakları düşünülerek planlanmış, gerçekçi bir yaklaşımla tasarlanmış olmalıdır

· Öğrencinin performansı hakkında eğitim etkinlikleriyle bağlantılı olarak açık bir bilgi sağlayın: Öğretmenler öğrencinin yetenekleri, kullandığı problem çözme stratejileri hakkında bir resim oluşturup onları daha iyi tanıyabilirler. Bu biraz da, öğretmenin öğrenci yeterliklerini tanıma konusundaki bağlıdır. Diğer ilgililerle görüşmeler, gözlemler yapılarak bu beceri geliştirilebilir.

Performans Ödevlerine İlişkin Örnekler

Burada değişik içerik alanları ve sınıf düzeylerini temsil eden performans ödevlerinden örnekler verilmiştir. İki ödev, üçüncüve dördüncü boyutlardaki kompleks muhakeme süreçlerini sınamaya yöneliktir. Bu süreçler aşağıda verilmişlerdir:

· Boyut 1 Muhakeme süreci

o Karşılaştırma

o Sınıflandırma

o Tümevarım

o Tümdengelim

o Hata analizi

o Destek sağlama

o Soyutlama

o Bakış açılarının çözümlenmesi (analizi)

· Boyut 2 Muhakeme süreci

o Karar alma
Tanımsal araştırma
Tarihsel araştırma
Yansıtıcı araştırma
Problem çözme
Deneysel araştırma
Buluş

Her ödev için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:

1. Ödevlerde kullanılabilecek sınıf düzeylerinin sıralaması. Bu bölümde sunulan ödevler belirli bir sınıf düzeyinde kullanıldığında tekrar yazılmak zorundadır.

o Örneğin, ilkokul düzeyindeki bir ödev birinci sınıf için yapılandırılmak istendiğinde, daha basit bir hale getirilmelidir, ödev altıncı sınıf için düşünüldüğünde, daha çok boyut eklenebilir. Öğretmenler öğrenci için uygun olan dili seçmelidirler.

2. Ödevin değerlendirmesi için tasarlanan içerik standardı.

3. Yaşam boyu öğrenme standartları.

Sonuç olarak, tüm ödevler, 3 ve 4. boyutta belirtilen değişik kompleks muhakeme süreçlerini içermektedir.

ÖRNEKLER

1. Sınıflandırma ödevi- İlköğretim

İkili gruplar halinde çalışarak, mümkün olduğu kadar çok böcek sıralayın. Böceklerin anahtar özelliklerine göre bir sınıflandırma sistemi oluşturun ve böcekleri uygun kategorilere yerleştirin. Aynı sınıflandırmayı bir kez de aşağıdaki bakış açılarını kullanarak yapmayı deneyin:
* Yok edici (örnek kategoriler,evlerde bulunan böcekler, genellikle mutfakta bulunan böcekler, karanlık zeminleri tercih eden böcekler)
* Kurbağa (örnek kategoriler,su üzerinde uçan böcekler,yüzebilen böcekler)
Böcekleri tam olarak sınıflandırmak için gerekli bilgiye ulaşmak amacıyla birçok kaynağı araştırmak zorunda kalacaksınız. Kullandığınız kaynakları belirtin ve bir paragraf içerisinde hangisini çok hangisini az kullandığınızı anlatın. Bu sınıflandırmaları yaparken, keşfettiğiniz ilginç şeyleri sınıfla paylaşın.
Aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirileceksiniz

İçerik standardı
Fen Bilgisi: Böceklerin özelliklerini anlayışınız.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: sınıflandırma
Sınıfların önemli belirleyici özelliklerini tanımlayabilme yeteneğiniz.
Belirlenmiş öğeler veya maddeleri belli sınıflara yerleştirme yeteneğiniz.
Etkin iletişim:
Çeşitli bilgi toplama teknikleri ve bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğiniz.

2. Sınıflandırma ödevi- Lise, İlköğretim

Birikmiş atık maddeler dünya çapında bir problemdir. Atık maddeler, toksin, toksin olmayan, kurtulması zor olan, çok kokan, vb olabilir. Dört kişilik bir grup oluşturduğunuzu varsayalım. Bu grup farklı atık maddeleri sınıflandırma ve gerekli yerlerde kullanma konusunda hükümeti zorlayan bir güç olsun.
Derslerden ve diğer bilgi kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye dayanarak, atık maddeleri sınıflandırmaya çalışın. Daha sonra bir grup atık maddeyi seçin ve bununla ilgili bir plan yapın. Planınız hükümete sunulan bir rapor şeklinde olmalı ve aşağıdaki öğeleri içermelidir.

1- Atık maddeleri sınıflandırma şekliniz ve sınıfları nasıl belirlediğiniz.
2- Seçtiğiniz atık maddenin çevre üzerindeki etkisi.
3- Atık madde üzerine yaptığınız plan. Bu plan, kullandığınız bilgi kaynakları ve uygun olan yerlerde grafiklerle tabloları içermelidir.
4- Planınızın beklenen etkisi.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik Standartları Fen Bilgisi
1-Atık maddelerin çevre üzerindeki etkisini anlayışınız.
2- Bir araştırma raporu hazırlama beceriniz.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Sınıflandırma
1-Sınıflamalara uygun madde ve öğeleri yerleştirme beceriniz.
2-Sınıfların önemli tanımlayıcı özelliklerini belirleme

3. Tümevarım ödevi- İlköğretim

Süper marketler her hafta, reklâmlara çok fazla para harcar ve tümü de en düşük fiyatla sattığını öne sürerler. Farklı süper marketlerdeki fiyatları inceleyin ve değişik reklâmlar bulun. Herhangi bir süper marketin diğerlerinden daha düşük fiyatla satıp satmadığını saptayın ya da, bazı maddeleri ucuz bazılarını ise pahalı satıp satmadıklarını araştırın. Fiyatları, miktar ve ölçüleri de kaydedin.
Bu belirlemeleri yaptıktan sonra, reklâmların nasıl göründüğüne ve gerçekten doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadıklarına dikkat edin. Hangi özellikler belirtilmiş? Reklâmlarda fiyatlar nasıl yansıtılmaktadır? Her süper market ürününün daha ucuz görünmesi için neler yapmaktadır?
Bu çözümlemelere dayanarak, süper marketler için reklam üreten insanlar ve insanların bu konuda ne düşünmesi gerektiği konusunda en az iki sonuca varın. Sonuçlarınız şu cümlelerle başlayabilir:
* Süper marketler için reklâm yapan insanlar, insanların şöyle olduğunu düşünmelidir.
* Süper marketler için reklâm yapan insanlar şöyle düşünmelidir.
Sonuçlarınızı incelediğiniz reklâmlardan aldığınız kanıtlarla destekleyin. İncelediğiniz miktar ve fiyatları da buna dahil etmelisiniz.
Bulgularınızı küçük bir gruba sunacak, bilginizi paylaşacak ve bir televizyon kanalından gelen tüketici uzmanına sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaksınız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları
Matematik
1- Bir ödeve uygun olarak yaptığınız hesaplama becerisi.
2-Ortaya net hesaplamalar koyma beceriniz.
3-İşlem sonuçlarını yorumlama becerisi.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tümevarım
Bilgi ve gözlemlerden elde edilen sonuçları destekleme ve yorumlama becerisi.
Etkin iletişim: Değişik yollarla etkin iletişim kurma beceriniz.

4. Tümevarım ödevi- İlköğretim

"Günde bir elma doktoru uzaklaştırır." Egzersiz yapın, yaşam veya nefes için gereklidir."Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi belirten bu tip ifadeleri sık sık duyarız, fakat birçok insan bunları önemsemez. Yerel sağlık ocağı, bu kuralları genç insanların uygulamasını sağlamak için bizden bir yol bulmamızı istedi. Kuralların nasıl uygulanacağına dair kesin örneklerle ortaya çıkmak zorundayız.
Verdiğim listeden bir kural veya ilke seçin ve kuralı hayata geçirebilecek örnekler verin. Daha sonra kliniğin genç insanlarla iletişim kurabileceği bir ürün yaratın, bu bağlantı genel sağlık kuralları ile özel davranışlar arasında olmalıdır. Ürününüz bir poster, radyo veya televizyon haberi yada genç insanlara ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir şey olabilir.

Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ölçütünüzü belirtin. İyi bir ürün için sizin ölçütünüzü karşılayan çalışmaları ne şekilde yaptığınızı anlatmak için küçük gruplar halinde bir araya gelin. Fikirlerimizi kliniğe sunacağız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standardı
Sağlık Bilgisi: Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi anlayışınız.

Yaşam boyu öğrenme standardınız
Karmaşık düşünme: Genelleme veya kuramları net olarak yorumlayabilme yeteneğiniz.
Etkin iletişim: Performans standartlarını oluşturma ve bunları karşılamadaki yeteneğiniz.

5. Tarihi araştırma ödevi-ilköğretim

Dinozorların neslinin niçin tükendiğine dair birçok görüş vardır. Fakat teorilerin birçoğu, dinozorların çevreye uyum sağlamada zorluk çekmesi sebebine dayanmaktadır. Örneğin, bazıları "buz çağı" nın çevreyi değiştirdiğini öne sürmektedir. Bazıları ise bir göktaşının geldiğini ve çevreyi değiştirdiğini söylemektedir. Var olan tartışmaların geçerliliğini belirleyin ve hangisinin mantıklı olduğunu saptayın.
Sınıftan, ek kaynaklardan ve ders kitaplarından elde ettiğiniz bilgilerle şu soruyu cevaplayabilmek için bağımsız olarak çalışın,
"Dinozorlara ne oldu?“
Farklı kaynaklardan aldığınız fikirlerin bir kombinasyonunu yaparak kendi teorinizi oluşturabilirsiniz. Ele aldığınız farklı teorileri tartışın ve bunu anlatın.
Ayrıca dinozorların değişen çevreye uyum açısından niçin bu kadar zorluk çektiğinden de bahsedin.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standardı:
Fen Bilgisi: Canlıların doğaya uyum süreçlerinin anlaşılması.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tarihi araştırma
Henüz geçerli bir açıklama getirilememiş geçmişteki olaylara bir açıklama getirebilme beceriniz.
Kendi kendine öğrenme:Farklı görüş açıları arama ve harekete geçmeden önce seçenekleri göz önünde bulundurmanız.

6. Buluş Ödevi- İlköğretim

Hayvanların çevrelerine uyum göstermelerini sağlayan özellikler üzerinde çalışmaktayız. Ödeviniz için bildiğiniz bir hayvanı seçin ve bu hayvanın birkaç özelliğini iyileştirecek bir yol çizin. Hayvanınız böylece çevresine daha iyi uyum sağlayabilir. Yeni ve gelişmiş bu hayvanın resmini çizin ve yaptığınız değişikliklerin çevreye uyum sağlamada nasıl etkili olacağını sunmaya hazır olun.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları:
Fen Bilgisi: Uyum kavramını anlayışınız.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme:Buluş
Önemli standart veya ölçütleri belirleme yeteneğiniz
Etkin iletişim:Fikirlerinizi net olarak ortaya koymak için gerekli beceri.

Bir Cevap Yazın